ทีมของฉัน
การตั้งค่าแมตช์
แสดงคะแนน
จัดลำดับตาม

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

เว็บไซต์Live Horse Racing TV ดำเนินการโดย livehorseracingtv.com ('เรา' 'ของเรา' หรือ 'พวกเรา')

แม้ว่าเราจะพยายามตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ของเรา แต่เราไม่รับประกันหรือรับรองความถูกต้องหรือความแม่นยำของข้อมูล หรือเนื้อหา คำอธิบายอื่นๆ หรือสาระที่อยู่หรือถูกอ้างถึง

เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ เนื้อหา หรือเซิร์ฟเวอร์ของเราที่ถูกทำให้พร้อมใช้งานจะปราศจากข้อผิดพลาด หรือไวรัส หรือปราศจากส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ หรือการใช้งานเว็บไซต์ของคุณจะไม่หยุดชะงัก

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการสูญเสียผลกำไรหรือการสูญเสียที่ตามมา) ซึ่งเกิดจากหรือในทางที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เราไม่จำกัดหรือแยกความรับผิดของเราต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทของเรา

หากคุณไม่พอใจกับเว็บไซต์หรือเนื้อหาหรือเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์ ทางแก้ไขปัญหาเดียวของคุณคือการหยุดการใช้งานเว็บไซต์

เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ ภาพถ่าย รูปภาพ กราฟิก ภาพประกอบ การออกแบบ การเขียน และสาระอื่นๆ รวมถึงโปรแกรมและรหัสที่ดำเนินการเว็บไซต์นี้ (รวมเรียกว่า 'เนื้อหา') ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและ/หรือสิทธิ์กรรมสิทธิ์อื่นๆ ที่เป็นของหรืออนุญาตให้กับเรา การดาวน์โหลด การพิมพ์ หรือการคัดลอกเนื้อหาใดๆ จากเว็บไซต์นี้ได้รับอนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานส่วนตัวในกรณีที่คุณต้องยอมรับแหล่งที่มาของสาระ การใช้เนื้อหาอื่นๆ ทั้งหมดไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้ง

เว็บไซต์อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเรา ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ดังกล่าวจะไม่ถือเป็นการรับรองหรือเป็นการรับประกันว่าเว็บไซต์ดังกล่าวจะปราศจากไวรัสหรือรายการอื่นๆ ที่มีลักษณะบ่อนทำลาย

โปรดทราบว่าสินค้าและบริการใดๆ ที่ถูกจัดหาหรือถูกจัดทำผ่านเว็บไซต์นี้หรือผ่านเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ ได้รับการจัดทำโดยบุคคลที่สามและไม่ใช่โดยเรา (เว้นแต่ว่าจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น) การติดต่อใดๆ ระหว่างคุณและบุคคลที่สามดังกล่าว รวมถึงการชำระเงินและการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการและข้อกำหนด เงื่อนไข การรับประกัน หรือการเป็นตัวแทนการกระทำ หรือการละเว้นที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งที่อยู่ระหว่างคุณและบุคคลที่สาม คุณตกลงที่จะไม่เอาผิดเราต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการติดต่อดังกล่าว